Jilles® adviseert

Gezondheidsrecht

Jilles® adviseert op het terrein van het Nederlands en Europees gezondheidsrecht.

Kennisgebieden zijn onder meer: de Governancecode Zorg, verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg, de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet toelating zorginstellingen, de Wet BIG, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de medische hulpmiddelen, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet Bopz, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet forensische zorg (Wfz), curatele en mentorschap, het beroepsgeheim, privacy in de zorg, de uitwisseling van medische gegevens, social media in de zorg, zorgverzekeringsrecht, grensoverschrijdende zorgverlening, klachtrecht en tuchtrecht.

Vertegenwoordiging in klacht- en tuchtzaken

Op betrokken en deskundige wijze kan Jilles® u begeleiden en vertegenwoordigen in een klacht- of tuchtzaak.

Public relations

In zaken van groot belang wilt u meer dan alleen uitstekend juridisch advies. Naast juridische belangen dienen ook de reputatie van uw organisatie en de goede relaties met stakeholders bewaakt te worden. De communicatiestrategie en de juridische strategie moeten elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Jilles® adviseert in dit krachtenveld. 

Jilles® heeft ruime ervaring met (internationale) zaken met maatschappelijke impact die om een multidisciplinaire (juridisch, pr, communicatie) aanpak vragen.